Zomerscholen in Vlaanderen 2020: evalueren en inspireren. Onderzoeksrapport.

Auteur :

Verachtert, P., Bellens, K., Sneyers, E., Surma, T, & Muijs, D. (2020) - Thomas More-hogeschool

Jaar van publicatie :

2020

Type :

Onderzoeksrapport


In opdracht van het Vlaamse Ministerie van Onderwijs en Vorming, voerde de Thomas More hogeschool een evaluatiestudie uit over de zomerscholen die in de zomer van 2020 in Vlaanderen georganiseerd werden en die daarvoor subsidies ontvingen in kader van de bovenvermelde oproep. Het rapport geeft een gedetailleerde beschrijving van de georganiseerde zomerscholen en een analyse van de kenmerken en de randvoorwaarden van de zomerscholen. 

Omschrijving van het onderzoeksopzet

Deze studie wilde een gedetailleerd beeld schetsen van de zomerscholen die in de zomer van 2020 in Vlaanderen werden georganiseerd. Ruim 7.500 leerlingen namen toen deel aan 138 zomerscholen verspreid over gans Vlaanderen. Aan de hand van een vragenlijstonderzoek bij alle Vlaamse zomerscholen en diepgaandere casestudies in 11 zomerscholen, werd onderzocht:

  • welke zomerscholen er georganiseerd werden,
  • op welke manier deze praktisch en inhoudelijk georganiseerd werden,
  • welk doelpubliek ze bereikten,
  • welke doelen ze nastreefden en of deze doelen volgens de betrokkenen ook bereikt werden.

Daarnaast werden leerlingen, ouders, medewerkers en coördinatoren gepeild naar hun tevredenheid over hun zomerschool en over de succesfactoren en knelpunten die zij onderscheiden.

Omschrijving van de onderzoeksresultaten

Zomerscholen slaagden er relatief goed in om kwetsbare leerlingen te bereiken van wie we verwachten dat ze het meeste baat hebben bij een kwalitatief sterk zomerschoolaanbod. Bovendien was de tevredenheid bij de verschillende groepen van betrokkenen gemiddeld genomen hoog en schatten velen onder hen de effectiviteit van het zomerschoolaanbod hoog in.

Toch zijn er een aantal aandachtspunten.

Er was niet altijd duidelijkheid en interne afstemming over de doelstellingen van de zomerschool. Ze probeerden vaak om heel wat doelstellingen tegelijk bij hun leerlingen te realiseren. Hierdoor werd er niet altijd tegemoet gekomen aan het wegwerken van leerachterstanden, nochtans de initieel vooropgestelde prioritaire doelstelling van de zomerscholen. Daarmee samenhangend hadden niet alle zomerscholen bij aanvang een goed zicht op de onderwijsnoden van hun leerlingen. Daarom sloot het aanbod niet steeds aan bij de noden van de leerlingen. Ook de opvolging en evaluatie van het leren van de leerlingen was niet overal sterk ontwikkeld. Naast de beperkte voorbereidingstijd hadden ook heel wat zomerscholen moeite om kwaliteitsvolle medewerkers tegen een gepaste verloning aan te werven.

Op basis van dit onderzoek ontwierpen de onderzoekers een inspiratiegids voor organisatoren van zomerscholen