Wat is Geïntegreerd Werken?

De term geïntegreerd werken komt steeds meer onder de aandacht. Het is een term die op verschillende terreinen aan belang wint:

  • op beleidsvlak zowel op Europees niveau als Vlaams niveau (denk maar aan de Huizen van het Kind of het Geïntegreerd Breed Onthaal);
  • in onderzoek
  • in de praktijk (zoals de Scandinavische family centres)

Geïntegreerd werken gaat over samenwerken over verschillende levensdomeinen heen. Zo kan een antwoord geboden worden op de noden en behoeften van kinderen en ouders.
Deze noden en behoeften zijn geen vaststaand gegeven en veranderen vaak naargelang de levensfase van de kinderen en de ouders. Daarnaast bevinden deze noden zich veelal op verschillende domeinen: zowel materiële als immateriële ondersteuning, gezondheid, sociale verbondenheid met anderen, persoonlijk welbevinden, opvoedingsondersteuning, maatschappelijke participatie …

Organisaties verweven hun expertise en dienstverlening om gezinnen op een meer integrale, holistische manier te ondersteunen zodat gezinnen die dienstverlening meer als een samenhangend geheel kunnen ervaren.

Met andere woorden, geïntegreerd werken gaat om samen vanuit verschillende levensdomeinen de krachten bundelen en aandacht hebben voor kinderen en ouders in al hun facetten.

Geïntegreerd werken kan op verschillende niveau's:

  • op het microniveau: een samenwerking tussen professionals werkzaam in verschillende voorzieningen vanuit verschillende levensdomeinen op niveau van het gezin.
  • op het mesoniveau: een samenwerkingsverband op niveau van organisaties die werkzaam zijn op verschillende levensdomeinen.
  • op het macroniveau: een sterke samenwerking en verwevenheid op beleidsniveau.

Vaak wordt geïntegreerd werken als een continuüm voorgesteld.
Hierbij stijgt de mate van gezamenlijke planning en gezamenlijke aanbod of dienstverlening, en vermindert de invloed van de individuele organisatie.

Een probleem van een kind of een gezin staat nooit op zichzelf, het is altijd onderdeel van een groter geheel. Dus is het belangrijk dat diensten vertrekken vanuit dat geheel en dat je ze niet gaat onderverdelen: voor dit probleem moet ik naar daar en voor dat naar daar. Het beste is geïntegreerde gezinsondersteuning (zodat ouders hun weg vinden) met een holistische kijk op kinderen en gezinnen.
(Katrien Verhegge, 2015)