Waarom inzetten op buurtgerichte netwerken?

Op vele plaatsen in Vlaanderen en Brussel wordt nu al nauw samengewerkt in netwerken voor kinderen en gezinnen op buurtniveau. Dit gebeurt nu vaak onder de hoed van een Huis van het Kind of vanuit andere lokale netwerken (netwerk armoedebestrijding, Brede School, …).

Vanuit de Conferentie De Toekomst is Jong kwam de aanbeveling om vanuit de praktijk van bestaande netwerken een referentiekader voor buurtgerichte netwerken te ontwikkelen. Zo een gedeeld referentiekader kan ondersteunend zijn om op buurtniveau samen te werken aan een rijke omgeving voor alle kinderen en hun gezinnen waarin participatie van kinderen en ouders een van de kernelementen vormt. Dit kan ook bijdragen tot het verduurzamen van de dynamiek binnen de Huizen van het Kind in Vlaanderen en de noodzakelijke aandacht hierin voor een geïntegreerd netwerk tot op het niveau van een buurt.

Dit referentiekader buurtgerichte netwerken wil de dynamiek op buurtniveau stimuleren en versterken en het vertalen van een lokaal geïntegreerd gezinsbeleid naar buurtniveau mee ondersteunen.

Elke buurt in Vlaanderen is anders - omvang, sfeer, bewoners, welvaart, aantal voorzieningen, … Met buurt bedoelen we een gebied (buurt, dorpskern, wijk, deelgemeente, …) dat bewoners als ‘dicht bij huis’ kunnen ervaren, een woonomgeving waarmee ze een binding hebben. Een concrete buurt, een aanwijsbaar afgebakend gebied, maakt het mogelijk dat professionals sterker kunnen vertrekken vanuit en aansluiten bij de leefwereld van de mensen waar het om gaat. Het biedt mogelijkheden om de kansen voor alle kinderen en gezinnen in een buurt te verhogen.

Doelstelling is dat voorzieningen en diensten zo gaan samenwerken in een buurtgericht netwerk dat dit netwerk ook functioneert als een basisvoorziening voor kinderen en gezinnen. Basisvoorziening begrijpen we hier niet als een fysieke locatie maar wel als ‘voor iedereen toegankelijk’. Juist door samen te werken kunnen allerlei diensten en voorzieningen toegankelijker worden voor alle gezinnen.