Vrije tijd in de netwerkgemeente

door Ben Verstreyden


Dēmos is als kenniscentrum actief in het Vlaams Participatiedecreet. We zetten in op het vernieuwen en verdiepen van de participatie van kansengroepen aan cultuur, jeugd en sport. Hiervoor vertrekken we telkens van de leefwereldperspectieven van kansengroepen en een streven naar een meer open, inclusieve en democratische samenleving.

Met het Participatiedecreet zet de Vlaamse overheid in op 'Lokale netwerken personen in armoede' die participatiedrempels voor personen in armoede op het vlak van cultuur-, jeugdwerk- en sport wegwerken. Dēmos ondersteunt deze netwerken. 

Link en opportuniteiten voor je Huis van het Kind

Netwerken zijn cruciaal voor het bestrijden van uitsluitingsmechanismen waar mensen in armoede mee worden geconfronteerd. Mensen in armoede vormen een diverse en kwetsbare doelgroep, met problemen op verschillende levensdomeinen die niet door één enkele organisatie aangepakt kunnen worden (Dierckx, Coene & Raeymaeckers, 2015). Dēmos werkt vanuit een sectoriaal kader – vrije tijdsbeleid binnen bovenstaande filosofie, waarbij de Huizen Van Het Kind dit eerder vanuit een categoriaal kader doen.  We lezen dat de Huizen van het Kind gezinnen met kinderen zo dicht mogelijk bij hun leefwereld ondersteunen door diverse levens- en beleidsdomeinen met elkaar te verbinden. Het lijkt interessant om samen stil te staan bij de doorsnede van onze werkdomeinen.

Zo dragen een aantal Huizen Van Het Kind vandaag als partner bij aan de werking van het lokaal netwerk vrijetijdsparticipatie en dragen medewerkers van vrijetijdsdiensten ook bij aan lokale netwerken kinderarmoede bv.

Tijdens deze sessie beluisteren we enkele bevindingen van op het terrein: waar werken Huizen van het Kind vandaag samen rond vrijetijdsparticipatie van mensen in een kwetsbare situatie? Wat wordt als waardevol ervaren of als een meerwaarde van zo’n samenwerking? Wat blijven ‘lastige’ factoren?

Waarom kan deze deelsessie inspirerend zijn voor jou?

Netwerk voor Vrijetijdsparticipatie van mensen in armoede. Wat zijn de achterliggende principes van deze netwerken en wat proberen ze te bereiken? Hoe kunnen mensen die in armoede leven, mensen die in een kwetsbare situatie leven deelnémen maar ook deelhébben aan cultuur, sport en jeugdwerk.

Op het terrein zelf ervaart men doorgaans zeer sterk de nood om meer samen te werken en te overleggen. In een netwerk kan de aanwezige expertise bij diverse partners bij elkaar gebracht worden, niet in het minst de expertise zoals die bestaat binnen armoedeverenigingen en ervaringsdeskundigen.

De voordelen van het samenwerken in netwerkverband lijken legio, maar valkuilen zijn er evenzeer. We delen graag een aantal verwezenlijkingen uit de praktijk van ondertussen 127 lokale netwerken, maar schuwen ook niet de uitdagingen en pijnpunten van deze netwerken. 

Wanneer we met elkaar in gesprek gaan vinden we wellicht aanknopingspunten voor samenwerking, en misschien gedeelde inzichten over hoe we kunnen netwerken of hoe we onze respectievelijke doelstellingen doeltreffender kunnen realiseren?

 

Contact

Ben VERSTREYDEN - Stafmedewerker Dēmos vzw (Team Lokale Netwerken) - info@demos.be

Presentatie en verslag

Focus van deze deelsessie

Levensdomein

Cultuur/sport/vrije tijd

Kamer

congres kamer participatie
Demos