Scheiding

Een scheiding begint niet bij het uit elkaar gaan van ouders en het eindigt daar ook niet. Als ouders uit elkaar gaan, volgt daarop het zoeken en uitbouwen van een nieuw vervolg, zowel voor de ouders als voor de kinderen. In de meeste situaties vinden zowel ouders als kinderen een nieuw evenwicht.

scheiding

Interessante websites

 • De online scheidingskoffer geeft toegankelijke informatie voor ouders, kinderen, hun omgeving en professionals over diverse aspecten van het ouderschap en gezinsleven na een relatiebreuk, toeleiding  naar bestaande informatiebronnen, diensten en hulpverlening en concrete tools zoals reflectiekaarten en methodieken.

 • Op tijdvoorjerelatie vind je informatie, advies of (professionele) ondersteuning over partnerrelaties, relatieproblemen en relatiebreuken. 
 • tweehuizen.be vertellen kinderen en jongeren wat ze denken en voelen wanneer hun ouders uiteen gaan, en wat ze dan kunnen doen. Ouders vinden inspiratie om hun kind te ondersteunen en om hun ouderschap goed te regelen. De site geeft ook informatie over echtscheiding en bemiddeling.
 • Op tZitemzo kunnen minderjarigen, volwassene en organisaties terecht met vragen over kinderrechten in het algemeen en het Belgisch jeugdrecht. 
 • CAW's bieden verschillende vormen van ondersteuning en hulp in zake relatie, gezin & omgeving onder andere bij (vecht)scheiding. 
 • De intersectorale werkgroep preventie Hoogconflictueuze Scheiding van CAW Oost-Vlaanderen ontwikkelde heel wat materiaal ter ondersteuning van hoogconflictueuze scheidingen.
 • Wanneer onderhoudsgeld niet wordt betaald, kun diegene die het onderhoudsgeld moet krijgen een aanvraag indienen bij de Dienst voor alimentatievorderingen (DAVO).
 • Ook op de website van de Belgische overheid vind je informatie over (echt)scheiding. 
   

Materialen en methodieken

E-learning scheiding

Het scheidingsproces gaat gepaard met ingrijpende veranderingen. Dat zorgt bij gezinnen en hun omgeving vaak voor veel vragen, twijfels en leidt niet zelden tot hoog oplopende emoties. Professionals waar ouders, kinderen, jongeren en hun context advies en hulp zoeken, zijn vaak zoekende hoe hiermee om te gaan. Dit e-learning pakket wil professionals ondersteunen om het gesprek rond scheiding aan te gaan. Het pakket helpt om zich in te leven in de verwarring, de verschillende perspectieven van de gezinsleden en conflicten die daarbij kunnen ontstaan. Centraal staat de impact op het gezins- en familiesysteem.

Dit pakket bestaat naast een inleiding uit drie modules, die telkens vanuit een ander perspectief de impact van het scheidingsproces en de daaropvolgende gezinstransities zichtbaar maken:

 • Module 1. Vertrekt vanuit de positie van het hulpzoekende gezins(lid).
 • Module 2. Breng het kindperspectief in beeld.
 • Module 3. Maak het conflict hanteerbaar. Zoomt in op de ontmijning van het conflict, de reorganisatie van het ouderschap en het waarborgen van de ouder-kindrelatie. Want dat is toch het streefdoel van dit pakket: gezinnen helpen om hun veerkracht terug te vinden, hulp bieden bij moeilijke en conflictueuze gezinssituaties en de gezinsleden op een positieve manier helpen omgaan met de gezinstransities.

Elk van de modules bestaat uit een korte getuigenis, een theoretisch kader, gesprekstechnieken & tools, en meer informatie. De e-learning kan in zijn geheel of per module worden doorlopen. De professional kan bepaalde onderdelen onmiddellijk in het gesprek met de cliënt inzetten.

Deze e-learning kwam tot stand met de steun van de Vlaamse overheid. Deze e-learning werd ontwikkeld door het Kenniscentrum Gezinswetenschappen van Odisee Hogeschool in samenwerking met EXPOO.

Hoogconflictueuze Scheiding

Ongeveer 1 op 4 van de minderjarigen maakt een scheiding thuis mee. 10 tot 15% van de ouders en kinderen hervinden hun evenwicht niet na een scheiding. In deze situaties gaan zowel ouders als kinderen gebukt onder de aanslepende conflicten. Het risico bij conflictueuze scheidingen bestaat er in dat dit de ontwikkeling van de kinderen ernstig kan hypothekeren. 

Voor hulpverleners ontwikkelde de werkgroep HCS volgende materialen:

 • Tips en Tricks Hoogconflictueuze Scheiding: een schema met een aantal belangrijke principes om in het achterhoofd te houden tijdens contacten met niet-samenlevende ouders.
 • Vuistregels voor hulpverleners: een intervisiedocument om als team, al dan niet intersectoraal, goede praktijken en visie uit te wisselen.

De Scheidingskoffer

De online scheidingskoffer is het product van Praktijkgericht Wetenschappelijk Onderzoek (PWO) aan de Arteveldehogeschool, Gent.  
Tussen 1/09/2017en 31/08/2019 liep binnnen Arteveldehogeschool het project Sparkles (Shared Parenting: Knowledge, Leverages, Experiences & Strategies) met als centrale doelstelling de beschikbare hulpbronnen voor gezinnen naar aanleiding van een relatiebreuk toegankelijker te maken. Dit vanuit de vaststelling dat gezinnen 1) vaak worstelen met specifieke uitdagingen naar aanleiding van een relatiebreuk en 2) vaak hun weg niet vinden in het bestaande aanbod van informatie, diensten en hulp. Doel van de koffer is om deze hulpbronnen beter te ontsluiten, en op die manier het welbevinden van kinderen, jongeren en gezinnen te vergroten.

De scheidingskoffer bestaat uit vier onderdelen die onderling met elkaar verbonden zijn:

 • Vraag & antwoord fiches voor ouders, kinderen, plusouders, grootouders, en vrienden/familie en professionals
 • Een inventaris van relevante praktijkboeken, films, blogs, tools, liedjes, kinderboeken, websites, organisaties, diensten, …
 • Een wegwijzer met reflectievragen die toeleidt naar informatie in de koffer en die ook vraaginducerend werkt
 • Geïllustreerde gesprekskaarten voor uitwisseling rond diverse thema's

Deze onderdelen zijn op diverse manieren combineerbaar, maar ook volledig afzonderlijk van elkaar te gebruiken. U kunt hier meer over lezen op de pagina voor professionals.

Wil je meer informatie over dit thema?

Sofie Contacteer Sofie Eerlings

Informatie voor ouders op Groeimee.be