Sterktes en knelpunten van het huidig aanbod

Breed aanbod

Er is een breed aanbod van opvoedingsondersteuning dat door zeer veel verschillende actoren vanuit verschillende beleidsdomeinen - Kind en Gezin; Onderwijs, VAPH, Bijzondere Jeugdzorg, Gezondheidszorg, Socio-culturele verenigingen, Privé-initiatieven, ...) vorm krijgt.

Toeleiding naar aanbod

Het reguliere evenals het specifieke aanbod van opvoedingsondersteuning is nog veelal onbekend voor ouders van een kind met een handicap.  Ook is voor deze ouders niet steeds duidelijk of het reguliere aanbod voldoende tegemoet kan komen aan hun vragen en noden.

Niet alle ouders gaan op zoek naar professionele hulp en geven daar verschillende redenen voor aan: er is geen hulp nodig, ze staan er niet bij stil dat ze hulp kunnen vragen, de vraag of het probleem is niet ernstig of prioritair genoeg, belasting voor het kind, praktisch onhaalbaar of financieel te duur. 
Ze ervaren ook een drempel om hulp te zoeken.  Het voelt voor hen aan als een vorm van falen.
Als ze hulp zoeken, komen ze bij diverse professionals terecht, zowel in de onderwijs- als in de welzijnssector.  

Soms lijkt niemand signalen of vragen op te vangen. Dit maakt dat ouders vaak een lange zoektocht aanvatten vooraleer ze bij het voor hen meest passende aanbod terecht komen.  

Er wordt aandacht gevraagd voor het moeilijk bereiken van kansarme en kwetsbare gezinnen met kinderen met specifieke noden en van anderstalige ouders.

Beschikbaarheid van het aanbod

Er worden tekorten aangegeven in het aanbod van kinderopvang, buitenschoolse opvang en oppas. Ook voor de handicapspecifieke thuis- en contextbegeleiding worden mensen met lange wachtlijsten geconfronteerd.

Continuïteit in het aanbod

Door de lange wachtlijsten proberen vele diensten hun begeleiding kort te houden, met de afspraak dat ouders kunnen terug komen indien nodig.  Dat leidt tot een snelle opeenvolging van verschillende actoren en deinsten die een ondersteuningsaanbod doen in een gezin en dus tot een opvallend gebrek aan continuïteit.
Als het aanbod beëindigd wordt, is er ook niet altijd een terugvalbasis voor ouders.

Versnippering

Het reguliere en specifieke aanbod vanuit de verschillende sectoren is zeer divers.  Professioanals geven echter aan dat de verschillende sectoren en diensten elkaars aanbod en expertise onvoldoende kennen.
Er is sprake van een grote versnippering, waardoor zowel ouders als professionals het overzicht op het geheel verliezen.  Daardoor is ook doorverwijzing naar elkaar niet eenvoudig.  
Het aanbod opvoedingsondersteuning vanuit de verschillende sectoren is ook weinig op elkaar afgestemd.