Samen zorgen voor een zorgeloze en zinvolle zomer voor schoolgaande kinderen uit kwetsbare gezinnen.

De coronacrisis is voor heel wat kwetsbare gezinnen, die vaak niet kunnen beschikken over krachtige hulpbronnen en –netwerken, een zeer stresserende en zelfs traumatische periode. Sommige gezinnen zijn sinds de lockdown amper het huis uit geweest. Er is sprake van veel angst en basiswantrouwen, niet alleen angst om ziek te worden maar ook angst voor de toekomst. Ook het omgaan met de informatie van buitenaf vormt een uitdaging.

Daarom is het nodig om de bij de heropstart en met het vooruitzicht op de zomervakantie extra aandacht te hebben voor maatschappelijk kwetsbare gezinnen.  Het is belangrijk om er samen voor te zorgen dat deze kinderen deze zomer niet uit de boot vallen en deze periode gebruikt wordt niet alleen om schoolachterstand in te halen, maar ook om te kunnen spelen en zich uit te leven.

Het is alleen dankzij samenwerking tussen lokale besturen, organisatoren van opvang, andere actoren die een vrijetijdsaanbod doen, jeugdhulporganisaties, zomerscholen én organisaties die gezinnen ondersteunen dat dit kan lukken. Opgroeien rekent op het initiatief van lokale besturen, lokale loketten en aanspreekpunten kinderopvang en Huizen van het Kind om hier een trekkersrol in op te nemen.

Je kan hiervoor volgende acties ondernemen:

  • Moedig organisatoren van opvang aan om er bij hun inschrijvingsbeleid voor te zorgen dat de spelregels eenvoudig zijn en dat ze niet alle plaatsen laten dichtslibben door voorinschrijvingen en enkele plaatsen moeten vrijhouden voor laattijdige inschrijvingen.
  • Informeer de organisaties die (kwetsbare) gezinnen ondersteunen over het opvang en vrijetijdsaanbod in de zomervakantie zodat zij op een actieve en outreachende manier hun gezinnen kunnen informeren en geruststellen dat het aanbod veilig is.
  • Zorg voor laagdrempelige informatie over het aanbod en de spelregels voor inschrijving.
  • Installeer dialoog tussen organisatoren kinderopvang en vrijetijdsaanbod voor kinderen en jongeren en organisaties die gezinnen ondersteunen en/of toeleiders om er voor te zorgen dat de organisatie en bekendmaking van het aanbod afgestemd is op kwetsbare gezinnen.
  • Sta ook stil bij de financiële drempels. Is er sprake van een sociaal tarief voor gebruikers van een kansentarief ikv de Uitpas? Is het mogelijk om overkoepelende afspraken te maken voor het prijsbeleid?
  • Heb ook aandacht voor kinderen met een specifieke zorgbehoefte. Neem tijdig contact op met ondersteuningsorganisatie voor gezinnen van kinderen met een specifieke zorgbehoefte
  • Bundel de krachten. Bekijk hoe het vrijetijdsmateriaal dat je kan aankopen met het extra budget dat aan de Huizen van het Kind werd toegekend ook kan ingezet worden in het zomeraanbod. Indien je ook initiatiefnemer bent van een zomerschool, zorg ervoor dat er ook afgestemd wordt met het andere vrijetijdsaanbod.