Partners en netwerken

Voor het verwezenlijken van onze opdrachten, werken we samen met verschillende partners. Internationaal houden we de vinger aan de pols door betrokken te zijn bij een aantal internationale werkingen.

Partners

Voor het verwezenlijken van haar opdrachten werkt EXPOO samen met:

Netwerken

EXPOO neemt deel aan volgende netwerken, stuurgroepen en overlegplatformen: 

 • ​Overlegplatform ouders (Mediawijs.be)
 • Forum Jongeren, relaties & seksualiteit en Week van de Lentekriebels (Sensoa)
 • Huizen van het Kind & Early Arts (welzijn & cultuur)
 • Klankbordgroep PWO Relatie ouders-jeugdwerk (Odisee)
 • Klankbordgroep Opvoedingslijn - Radicalisering
 • Project Problematische ouder-kindrelaties ( PXL Social Work Research)
 • Stuurgroep Together we care ( UCLL)
 • Werkgroep Week van de Geletterdheid
 • PWO Welzijn en onderwijs
 • Redactie Kiddo
 • Jury Fonds Hugo van Mierlo

Internationale samenwerking

Opvoeding, opvoedingsondersteuning en gezinsbeleid staat in veel Europese landen in het brandpunt van de belangstelling. Documenten over het gezinsbeleid en opvoedingsondersteuning in andere landen, vind je in het documentatiecentrum

Ter ondersteuning van de kernopdrachten, kent de werking van EXPOO ook internationale accenten.

Erasmus+: IAS

Kind en Gezin, VBJK en EXPOO kregen de goedkeuring voor het opzetten van een uitwisselingsproject over toegankelijkheid van geïntegreerde voorzieningen (zoals Huizen van het KInd).
Deelnemende landen zijn: Noorwegen, Finland, Polen en Slovenië.
Het project gaat van start in het najaar van 2018.
Meer informatie op deze webpagina


Eurochild

EXPOO/Kind en Gezin is lid van Eurochild, een netwerk van organisaties en overheden die het welzijn en de rechten van kinderen en jongeren promoot binnen de Europese context. Specifiek neemt EXPOO deel aan de 'Eurochild Family and Parenting Support Thematic Working Group'.

Op de website van Eurochild kan je een overzicht vinden van alle belangrijke documenten met betrekking tot opvoedingsondersteuning op het niveau van de Europese Unie.

ISSA

EXPOO is via Kind en Gezin ook lid van ISSA, international step by step organisation.

Uitwisseling met het NJI

EXPOO onderhoudt nauwe contacten met het Nederlands Jeugdinstituut (NJI), een belangrijke actor in de Nederlandse ontwikkeling en ondersteuning van het werkveld opvoedingsondersteuning.  Op geregelde tijdstippen wordt informatie uitgewisseld tussen het NJI en EXPOO over actuele ontwikkelingen in het werkveld. Ook een concrete samenwerking in functie van specifieke projecten wordt in de toekomst als een mogelijkheid gezien.

ICCFR

EXPOO houdt tevens contact met het ICCFR, een internationaal forum waar personen en organisaties vanuit diverse disciplines en sectoren dialogeren over gezinsgerichte thema's.