Opvoedings- en gezinsondersteuning aan moslimgezinnen

door Kim Lecoyer en Samira Oizaz
 

De deelsessie neemt de vorm aan van een rondetafelgesprek over de rol van gender, cultuur en levensbeschouwing in opvoedings- en gezinsondersteuning.  
Inzichten uit een lopend onderzoek naar gezinsondersteuning van moslimgezinnen worden gedeeld en in relatie gebracht met de praktijkervaringen van jou als deelnemer. Zo worden gezamenlijk aanbevelingen, aandachtspunten en/of twijfels, uiteenlopende en convergerende visies in beeld gebracht. De visies en praktijkervaringen worden meegenomen naar en verwerkt in het verder onderzoek.

Deze sessie kadert in een praktijkwetenschappelijk onderzoek (PWO) van het Kenniscentrum Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen naar gezinsondersteuning van moslimgezinnen door zelforganisaties.
Vooronderzoek in het werkveld en literatuur geven aan dat er nood is aan methodiekontwikkeling op vlak van opvoedings- en gezinsondersteuning voor deze gezinnen, met de nodige aandacht voor het versterken van vaders en vaderschap.  Deze ouders, met een vaak uitgesproken opvoedingsonzekerheid, hebben nood aan ondersteuning die rekening houdt met hun meervoudige identiteiten en soms specifieke opvoedvragen.  Sommigen onder hen hebben nood aan adequate hulpbronnen op vlak van islamitische opvoeding in een minderheidscontext.

De uiteindelijke doelstelling van het onderzoek (2018 - 2020) is een empirisch onderbouwd vormingspakket te ontwikkelen dat actoren uit het werkveld handvaten aanreikt in hun ondersteunend en/of hulpverlenend werk bij moslimgezinnen.  De onderzoekers hanteren een ontwerpgerichte participatieve onderzoeksbenadering waarin 'zelforganisaties' omwille van hun kennis van en nabijheid met deze gezinnen, als partners actief worden betrokken in alle fases van het onderzoek.

Linken en opportuniteiten voor je Huis van het KInd

De presentatie van voorlopige onderzoeksresultaten en de uitwisseling tussen deelnemers zijn een mooie leerkans.  Reflectie over eigen praktijken en benaderingen staan centraal.

Contact

Kim LECOYER - onderzoekster Kenniscentrum Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen - kim.lecoyer@odisee.be
www.hig.be - www.gidsvoorgezinnen.be - www.odisee.be/gezin

 

Focus van deze deelsessie

Levensdomein

ouderschap en opvoedingsondersteuning

Kamer

congres kamer participatie
kenniscentrum