Onderzoeken over geïntegreerd werken

“Uit de literatuur blijkt dat voor een succesvolle geïntegreerde werking doordachte en gerichte acties nodig zijn op diverse gebieden, variërend van wetgeving en beleid tot de aangeboden dienstverlening in de basisvoorzieningen zelf” (Intesys Toolkit p24)

In verschillende recente (internationale) onderzoeken en projecten worden bouwstenen voor geïntegreerd werken opgesomd. We lichten enkele van deze onderzoeken en projecten toe. 

INTESYS

INTESYS is een samenwerkingsproject, medegefinancierd door het Erasmus + -programma van de Europese Commissie, uitgevoerd door partners uit België, Italië, Nederland, Portugal en Slovenië (november 2015-oktober 2018).
Het project richt zich op onderwijs- en opvangvoorzieningen voor jonge kinderen (ECEC) in Europa.
In het INTESYS project werd onderzocht
hoe geïntegreerd werken en een krachtig partnerschap tussen voorzieningen de toegankelijkheid van kwaliteitsvolle ECEC kan verbeteren voor maatschappelijk kwetsbare groepen. 

INcH

Het INCh-project onderzoekt de manier waarop lokale netwerken ontwikkeld worden in de strijd tegen kinderarmoede in België. Het project werd uitgevoerd door de Universiteit Antwerpen, Universiteit Gent en Université de Liège om inzichten te verwerven die kunnen bijdragen tot een betere werking van deze lokale netwerken, waarin het bevorderen van het welzijn van gezinnen in armoede een centrale plaats inneemt. Met het oog op deze visie werd sterk gefocust op netwerkcoördinatie, samenwerkingsverbanden en percepties van gezinnen, lokale beleidsmakers en sociaal werkers.
Dit onderzoek wordt gefinancierd door Belspo en kadert in het BRAIN-project (Belgian Research Action through Interdisciplinary Networks) van het Federaal Wetenschapsbeleid.

ISOTIS

ISOTIS is een door de Europese Unie gefinancierd onderzoeksproject waaraan 17 partners uit 11 landen deelnemen.
Het project wil een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van praktijk en beleid op zowel lokaal, nationaal als internationaal niveau om vroegtijdige en aanhoudende onderwijsongelijkheden effectief te bestrijden. Eén van de thema's is inter agency working of het realiseren van de coördinatie tussen instanties voor ondersteunende diensten aan kinderen en gezinnen.
 Ze doen dit door aanbevelingen en tools te ontwikkelen. Het project liep van 2017 tot 2019.

Referentiekader buurtgerichte netwerken

Tien pioniers buurtgerichte netwerken gingen, in samenwerking met Kind en Gezin, aan de slag om vanuit de praktijk een referentiekader buurtgerichte netwerken te ontwikkelen.
De voorzieningen en diensten worden op vandaag aangestuurd en/of gefinancierd vanuit verschillende beleidsinstanties met elk hun eigen criteria en doelstellingen. Lokaal wordt dit soms ervaren als een drempel om meer geïntegreerd samen te werken. Een gedeeld kader voor buurtgerichte netwerken dat van onderuit gevoed is, kan ondersteunend zijn om op buurtniveau samen te werken aan een rijke omgeving voor alle kinderen en hun gezinnen. De bouwstenen uit dit referentiekader zijn geïnspireerd op het INTESYS project(zie boven).
Van 2019 tot 2022 lopen er 6 proeftuinen buurtgerichte netwerken in kwetsbare buurten in Vlaanderen en Brussel.
 

NESET

Neset II is een netwerk van inhoudelijke experten. Neset II werkt aan de sociale dimensie van professionalisering binnen onderwijs en training. In opdracht van de Europese commissie werken de experten van Neset II onderzoekrapporten uit met als doel de Europese beleidsmakers te sensibiliseren over de belangrijkste socio-educatieve thema's van vandaag zoals meertaligheid, professionele leergemeenschappen in onderwijs, de rol van assistenten, ...