Onderwijs

De onderwijssetting is één van de grootste vindplaatsen voor kinderen/jongeren en ouders.  De Huizen van het Kind kunnen een rol spelen in het verbinden van onderwijs en andere levensdomeinen.

Magazine Huizen van het Kind

Het is voor de CLB's nog zoeken: hoe puzzel je een samenwerkingsmodel in elkaar dat goed is voor kinderen en jongeren?

Magazine Huizen van het Kind

Kwaliteitsvolle kleuterparticipatie is het fundament waarop kinderen hun verdere schoolloopbaan enten.

Project Huiswerkbegeleiding

Veel Huizen van het Kind zijn zoekend of en hoe ze huiswerkbegeleiding en onderwijsondersteuning kunnen opzetten.  In samenwerking met HoGent start EXPOO hierrond een project.  Samen met onderzoekers, welzijns- en onderwijsactoren bouwen we aan een visie, inspirerende kaders, methodieken en materiaal.
We starten met een kick-off dag op 13 oktober 2020.
Ben je zelf zoekend of wil je mee inspiratie delen, laat het weten aan info@expoo.be

Transitie thuis - kinderopvang - school

Info over kleuterparticipatie en transitie tussen thuis - kinderopvang - school vind je op de themapagina

Nieuw: Bekijk ook de tips over digitaal inschrijven.

Evoluties en opties Roadmap

Artikel: Raakvlakken tussen onderwijs en welzijn in de Huizen van het KInd

Onderwijs- en welzijnsactoren spelen een gezamenlijke rol in het grootbrengen van kinderen en jongeren.  Gedachten en praktijkvoorbeelden om verder in te zetten op de kruisbestuivng tussen onderwijs en welzijn.

Uit de praktijk

Filmpje: Schoolkostenfonds - HvhK Geraardsbergen

video

De roze vlog - Huis van het Kind Sint-Niklaas

sociale vaardigheden

Vlog Schoolstart Mechelen

Schoolstart vlog

Literatuur en onderzoek

Rapport: Ouders uit kansarme gezinnen over zorg en onderwijs

Dit rapport laat gezinnen met jonge kinderen in armoede aan het woord. In opdracht van de Koning Boudewijnstichting voerde het Expertisecentrum Krachtgericht Sociaal Werk van de Karel de Grote-Hogeschool een kwalitatief onderzoek uit naar de beleving en de verwachtingen van autochtone en allochtone kansarme ouders met betrekking tot voorzieningen, begeleidingsinitiatieven en scholen voor kinderen in hun eerste levensjaren. Op basis van diepte-interviews met 31 respondenten en 2 focusgroepen, werd een analyse gemaakt van de redenen voor niet-gebruik, de positieve en negatieve ervaringen met scholen en voorzieningen en hun voorstellen tot optimalisering van de werking voor kwetsbare doelgroepen.

Onderzoek: Welzijn en school

HoGent start een praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek met als doel een analyse te maken en aanbevelingen te formuleren over de samenwerking tussen school- en welzijnsactoren met het oog op een kwaliteitsvolle ondersteuning van kwetsbare gezinnen met kinderen in het basisonderwijs.