'Kwaliteitsvolle kleuterparticipatie is het fundament waarop kinderen hun verdere schoolloopbaan enten'

Door Sara De Meerleer - Agentschap voor onderwijsdiensten (AGODI)

 

Een van de decretale opdrachten van de Lokale Overlegplatforms (LOP’s) basisonderwijs is dat ze afspraken maken over het verhogen van de kleuterparticipatie. Daarbij onderscheiden we drie dimensies, en telkens zijn de Huizen van het Kind een betrokken partner. 

  • Dimensie 1. Werken aan een warme overgang van thuis of de kinderopvang naar de kleuterschool. 

Bij de overgang naar de kleuterschool zijn verschillende partijen betrokken: ouders en kinderen, scholen, kinderopvanginitiatieven, andere (voorschoolse) organisaties… LOP’s en de Huizen van het Kind kunnen er samen voor zorgen dat alle betrokken partijen elkaar ontmoeten en ervaringen uitwisselen. 

  • Dimensie 2. Afspraken maken over de inschrijvingen van kleuters.  

Eerst en vooral zijn er (preventief) afspraken over het verloop van de inschrijvingen voor alle kleuters. Concreet gaat het hier bijvoorbeeld over de opmaak van een tijdslijn, de keuze om al dan niet gebruik te maken van een aanmeldingsprocedure…. Ook afspraken over de communicatie met ouders en lokale partners is een decretale opdracht voor het LOP.  In heel wat LOP’s werken meerdere organisaties samen rond het informeren van ouders over de inschrijvingsprocedure, en bieden ze ouders hulp bij het online aanmelden. Denk aan schoolbesturen, lokaal bestuur, Kind en Gezin, CLB’s, voorschoolse opvang, Huizen van het Kind, de integratiesector, het OCMW… 

 Daarnaast zijn er ook afspraken over de opvolging van de niet-ingeschreven kleuters (curatief). AGODI bezorgt de LOP’s elk jaar een overzicht van de niet-ingeschreven vier- en vijfjarigen op hun grondgebied. In 2017-2018 waren dat er voor Vlaanderen 772. Met de betrokken LOP’s werden er afspraken geregistreerd over toeleidingsacties. Ze werken voor deze acties samen met partners met beroepsgeheim. Het OCMW en de regioverpleegkundige van Kind en Gezin worden het vaakst vermeld als partner, naast Inloopteams, CLB’s, CAW’s, wijkgezondheidscentra en huisartsen. 

  • Dimensie 3. Afspraken maken over het bevorderen van de aanwezigheden van kleuters. 

Schoolbesturen zijn als eerste verantwoordelijk om de aanwezigheden van kleuters op te volgen. Ook andere lokale partners kunnen gezinnen mee ondersteunen en de aanwezigheid van kleuters stimuleren. Kwaliteitsvolle kleuterparticipatie is immers het fundament waarop kinderen hun verdere schoolloopbaan enten.  

LOP’s en de Huizen van het Kind kunnen een rol opnemen door het thema op de agenda te plaatsen, scholen te wijzen op de publicatie van de kleuterparticipatierapporten, afspraken te maken over samenwerking, door signalen te geven aan het lokale bestuur of andere lokale organisaties…