Inspirerende voorbeelden uit de praktijk

Hier vind je tien inspirerende voorbeelden uit de praktijk terug.

Scholenproject CBE Brusselleer

Brusselleer wil laaggeletterde ouders versterken zodat ze hun kinderen beter kunnen volgen en stimuleren op school. Tegelijk wil het centrum ingaan op vragen van scholen aan ouders om ook thuis hun kinderen te ondersteunen.

Wegwijzer

In samenwerking met het Centrum voor Volwassenenonderwijs DTL Herentals werd er in september 2017 een open module Nederlands voor anderstalige ouders aangeboden. Ouders van schoolgaande kinderen uit het kleuter- en lager onderwijs kregen praktische Nederlandstalige ondersteuning bij het onderwijs dat hun kinderen volgen. In de cursus werd ingespeeld op de vragen waar de ouders zelf mee zitten.

Moeder-Taal

Het project ‘Moeder-taal’ is een aanbod Nederlands voor anderstalige jonge moeders, die door de zorg voor hun jonge kinderen (jonger dan 3 jaar) niet kunnen deelnemen aan het gewone aanbod Nederlands voor anderstaligen. De moeders volgen les, samen met hun kindjes. Geleidelijk aan maken ze de overstap naar lessen in een apart lokaal binnen hetzelfde gebouw, terwijl vrijwilligers zorgen voor kinderoppas.

AMIF-project 'Inburgering op maat van laaggeletterde vrouwen met jonge kinderen'

AMIF heeft via proeftuinen een inburgeringsaanbod op maat van de doelgroep ontwikkeld en uitgetest. De zorg voor de jonge kinderen wordt als ingangspoort gebruikt. Door kinderopvang te voorzien op de lesplaats, krijgen de moeders de kans om een geïntegreerd inburgeringstraject te volgen. Hierbij komen vier aspecten aan bod: Nederlandse taalles, ondersteuning in zorg en opvoeding, verhogen van de ontwikkelkansen van de kinderen en integratie en versterking van de moeders.  

Samenwerking kinderopvang en Centrum voor Basiseducatie Leerpunt in Aalst

Het AMIF-project (met middelen van het Europees Fonds voor Asiel, Migratie en Integratie) is een samenwerking tussen Leerpunt (CBE), inburgering (Agentschap voor Integratie en Inburgering) en Kind en gezin. Doordat ze de lokalen van de kinderopvang en buitenschoolse opvang Mezennestje gebruikten voor hun project, is ook hier een samenwerking ontstaan.

Praatgroep Nederlands van inloopteam zITA en CBE Brusselleer

Concrete thema’s rond opvoeding en meertaligheid komen aan bod tijdens wekelijkse bijeenkomsten van 2 uur. Deze bijeenkomsten vinden plaats in de groepswerkersruimte van zITA. De begeleiding is in handen van een medewerker van CBE Brusselleer en van zITA. 2 vrijwilligers uit de doelgroep van zITA vangen ondertussen de kinderen van de deelnemers op.

Veilig Online

De Gezinsbond en Child Focus bieden nieuwe vorming voor ouders aan over de nieuwe media. In de vormingen worden ouders ondersteund in hun eigen media-kunnen maar ook hoe ze moeten omgaan met het mediagebruik van hun kinderen. Wat is normaal, waar hebben ze hulp bij nodig,...?

Samenwerking CBE en Huis van het Kind Geraardsbergen

Het Centrum voor Basiseducatie Zuid-Oost-Vlaanderen werkt samen met het Huis van het Kind Geraardsbergen. Dat houdt in: train de trainer, werken met de doelgroep van anderstalige ouders en begeleiding van ouder-kind-groepen. In een latere fase komt er waarschijnlijk ook nog vorming voor vrijwilligers en medewerkers.

Oefenkansen

De drie ouderkoepels (GO! ouders, KOOGO en VCOV) werkten, met de steun van het Agentschap Inburgering en Integratie, het project “Ouders creëren oefenkansen Nederlands” uit. Het doel is om laaggeletterde en/of anderstalige ouders Nederlands te laten oefenen op een laagdrempelige manier en dit binnen het veilige klimaat van de schoolcontext. 

KAAP

Het KAAPproject versterkt ouders tijdens de lessen niet alleen in het Nederlands spreken. Ook hun schrijf- en leesvaardigheden worden versterkt om steviger in de maatschappij te staan. Daarnaast verwerven ze meer kennis over de school; wat en hoe hun kinderen hier leren. Zo werkt KAAP sterk aan de betrokkenheid van de ouders.

De Boekenbende aan Huis

De Boekenbende aan Huis is een ‘voorlees-op-maat-project’ van de Brusselse bibliotheken. De voorlezers zijn Brusselse vrijwilligers. Vijf of tien weken lang gaat de voorlezer verhalen of boeken brengen bij kinderen uit de 3de kleuterklas en het 1ste leerjaar. Het voorlezen en vertellen gebeurt thuis: een vertrouwde omgeving waar kinderen zich op hun gemak voelen en zo het plezier van voorlezen ten volle kunnen beleven. 

Samenwerking kinderopvang, gezinsondersteuning en Centrum voor Basiseducatie Genk

Het samenwerking is een geïntegreerd aanbod (Alfa) NT2 – MO op maat begeleidt door CBE LiMiNo waarbij doelen van de betrokken modules worden gerealiseerd in de context van moeder en kind. 

Taal is een middel om de aangeleerde inzichten en vaardigheden toe te passen in de reëel Vlaamse context en hun handelingsbekwaamheid effectief te verhogen (vb afspraak kunnen maken bij een huisdokter i.p.v. direct naar spoed rijden). De zorg voor de kinderen wordt als ingangspoort gebruikt. Er is kinderopvang ( bij Wombat) naast de lesplaats.