Onderwijs

De onderwijssetting is één van de grootste vindplaatsen voor kinderen/jongeren en ouders.  De Huizen van het Kind kunnen een rol spelen in het verbinden van onderwijs en andere levensdomeinen.

Magazine Huizen van het Kind

Het is voor de CLB's nog zoeken: hoe puzzel je een samenwerkingsmodel in elkaar dat goed is voor kinderen en jongeren?

Magazine Huizen van het Kind

Kwaliteitsvolle kleuterparticipatie is het fundament waarop kinderen hun verdere schoolloopbaan enten.

Project Huiswerkbegeleiding

Veel Huizen van het Kind zijn zoekend of en hoe ze huiswerkbegeleiding en onderwijsondersteuning kunnen opzetten.  In samenwerking met HoGent startte EXPOO hierrond een project om samen met onderzoekers, welzijns- en onderwijsactoren te bouwen aan een visie, inspirerende kaders, methodieken en materiaal.

Een kort overzicht van de stand van zaken:

We startten met een kick-off dag op 13 oktober 2020, waaraan een 40tal mensen deelnamen. We praatten over onze werkingen, over hoe die georganiseerd zijn, welke doelen die nastreven en wat er wel en niet werkt binnen dit thema.

Het traject liep verder in januari 2021, wanneer we intervisiesessies organiseerden over ouders en kinderen in kwetsbare situaties, over de samenwerking met scholen en over de organisatie van het aanbod (werken met vrijwilligers, met opleidingen, …).

In februari en maart zullen de HOGent en EXPOO dan samen verder werken aan de praktijkbeschrijving, om dan voor de zomer op een slotevent (live of online) de producten uit het traject voor te stellen en verder uit te wisselen.

Evoluties en opties Roadmap

Artikel: Raakvlakken tussen onderwijs en welzijn in de Huizen van het KInd

Onderwijs- en welzijnsactoren spelen een gezamenlijke rol in het grootbrengen van kinderen en jongeren.  Gedachten en praktijkvoorbeelden om verder in te zetten op de kruisbestuivng tussen onderwijs en welzijn.

Transitie thuis - kinderopvang - school

Info over kleuterparticipatie en transitie tussen thuis - kinderopvang - school vind je op de themapagina

Nieuw: Bekijk ook de tips over digitaal inschrijven.

Uit de praktijk

Filmpje: Schoolkostenfonds - HvhK Geraardsbergen

video

De roze vlog - Huis van het Kind Sint-Niklaas

sociale vaardigheden

Vlog Schoolstart Mechelen

Schoolstart vlog

Literatuur en onderzoek

Rapport: Ouders uit kansarme gezinnen over zorg en onderwijs

Dit rapport laat gezinnen met jonge kinderen in armoede aan het woord. In opdracht van de Koning Boudewijnstichting voerde het Expertisecentrum Krachtgericht Sociaal Werk van de Karel de Grote-Hogeschool een kwalitatief onderzoek uit naar de beleving en de verwachtingen van autochtone en allochtone kansarme ouders met betrekking tot voorzieningen, begeleidingsinitiatieven en scholen voor kinderen in hun eerste levensjaren. Op basis van diepte-interviews met 31 respondenten en 2 focusgroepen, werd een analyse gemaakt van de redenen voor niet-gebruik, de positieve en negatieve ervaringen met scholen en voorzieningen en hun voorstellen tot optimalisering van de werking voor kwetsbare doelgroepen.

Onderzoek: Welzijn en school

HoGent start een praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek met als doel een analyse te maken en aanbevelingen te formuleren over de samenwerking tussen school- en welzijnsactoren met het oog op een kwaliteitsvolle ondersteuning van kwetsbare gezinnen met kinderen in het basisonderwijs.