'Huis van het Kind of jeugddienst?'

'De twee werkingen zijn dermate in elkaar opgegaan dat niemand het nog weet. Maar dat doet er ook niet toe'

Door Ivan Dierckx - Jeugddienst Schoten

 

Bij de komst van het decreet preventieve gezinsondersteuning in 2013 was de jeugddienst in Schoten zeer enthousiast: samenwerken zit volgens ons in het DNA van een jeugddienst. We ervaren vaak het spanningsveld tussen sectoraal en doelgroepgericht beleid, waar andere regels en belangen spelen. Goed overleg is dan noodzakelijk. Bovendien zijn er op het grondgebied veel andere organisaties, met ieder hun expertise.  

Vanuit de rol als regisseur binnen het brede jeugdbeleid leek het ons vanzelfsprekend om de samenwerking binnen het Huis van het Kind op te zetten. Meteen al wilden verschillende partners aansluiten, al merkten we wel een sterke focus op het perinatale en op jonge kinderen. Vanuit de jeugddienst trokken we daarnaast de kaart van de tieners en jongvolwassenen.  
Verder vinden we het zeker ook belangrijk dat de meest kwetsbare gezinnen aandacht krijgen, maar we waken erover dat we geen sociaal huis of OCMW worden: elk gezin telt. 

Het is onze taak om de verschillende levensdomeinen van gezinnen, zoals vrije tijd, onderwijs of kinderopvang, met elkaar te verbinden. Het aanbod moet afgestemd worden op de lokale noden. Diverse projecten en gezamenlijke visies later zijn we voor de preventieve gezinsondersteuning ook uitgekomen bij thema’s zoals jeugdwelzijn, flankerend onderwijsbeleid en kinderopvang. Het doel om in te zetten op een breed jeugdbeleid krijgt dus vorm door de juiste partners samen te brengen. Die sprong vooruit konden we enkel maken nadat het gemeentebestuur ons het vertrouwen en de middelen had gegeven om de regie op ons te nemen. Ondertussen zijn diverse beleidsdoelstellingen van het lokaal bestuur gelinkt aan ons Huis van het Kind. Of moeten we zeggen aan de jeugddienst? De twee werkingen zijn dermate in elkaar opgegaan dat niemand het nog weet. Maar dat doet er eigenlijk niet toe. De essentie blijft het aanbod voor de doelgroep. Een van de prioriteiten in het nieuwe bestuursakkoord is een nieuw Huis van het Kind in het centrum van Schoten, waarbij rekening wordt gehouden met de noden van alle partners.  

De rol als regisseur houdt een aantal risico’s in die we vooraf misschien niet voldoende hadden ingeschat. Zo blijven andere partners naar de regisseur kijken als initiatiefnemer in de verschillende projecten. Het vertrouwen is dus groot, maar we moeten er wel over waken dat we alle actoren blijven meenemen. Een ander risico is dat je de verantwoordelijkheid opneemt om de processen ook van a tot z uit te voeren. Maar we moeten de beperkte tijd bewaken en partners moeten op basis van hun specialisatie worden ingeschakeld: ook dat is een leerproces geweest.  

Het Huis van het Kind leidt ons steeds verder in het uitwerken van het brede jeugdbeleid in al zijn facetten. Het heeft een impact gehad die we in 2013 niet hadden voorzien, maar we blikken terug op een verrijkend proces. We beseffen ook dat de kansen en vragen zullen blijven komen. Gelukkig zijn er voldoende partners om hier samen mee aan de slag te gaan.