Empowerment en activering in armoedesituaties

Auteur :

K.Steensens, B.Demeyer & T.Van Regenmortel, HIVA - K.U. Leuven

Jaar van publicatie :

2009

Thema :

Ondersteuning

Type :

Document

Korte beschrijving:

Het rapport brengt een geïntegreerde visie en theoretisch kader met betrekking tot activering van maatschappelijk kwetsbare doelgroepen in het bijzonder mensen die in armoede leven.

Als overkoepelend denk- en handelingskader voor deze vraagstelling opteren de auteurs voor het empowermentparadigma. Empowerment geeft een verbindend perspectief voor activering in armoedesituaties. Een focus op krachten en competenties van mensen staat hierin centraal en dit samen met een gedeelde verantwoordelijkheidtussen alle betrokkenen op diverse niveaus.

In het eerste hoofdstuk schetsen de auteurs het huidige activeringsdiscours. Ze onderscheiden twee belangrijke onderstromen: activering vanuit sociaal oogpunt en activering vanuit economisch oogpunt. In het tweede hoofdstuk worden de grenzen en mogelijkheden van de integratiekracht van arbeid onderzocht.In het derde hoofdstuk introduceren de auteurs empowerment als denk- en handelingskader. In een vierde hoofdstuk worden de verschillende maatschappelijke niveaus van empowerment toegelicht alsook de empowerende condities op deze verschillende niveaus. In een vijfde en laatste hoofdstuk onderzoeken de auteurs  met de geëigende kijk van dit krachtgericht, verbindend denk- en handelingskader voor armoedebestrijding een geëigende invulling voor activering.