De Huizen van het Kind en Integrale Jeugdhulp: : een zoektocht naar verbinding via inspirerende praktijkvoorbeelden

Auteur :

L. Deschuymer, K. De Vos, T. Stroobants

Jaar van publicatie :

2017

Thema :

Ondersteuning

Type :

Document


Korte beschrijving:

De Huizen van het Kind en Integrale Jeugdhulp zijn beiden betrokken bij het opgroeien en opvoeden van kinderen, en het ondersteunen en hulp bieden aan gezinnen. Het aanbod dat wordt samengebracht in de Huizen van het Kind enerzijds en binnen jeugdhulp anderzijds bevindt zich op eenzelfde continuüm, van niet-probleemgebonden naar probleemgebonden.

Bij de Huizen van het Kind is het ondersteunen van gezinnen de finaliteit, vormgegeven vanuit het principe van het proportioneel universalisme, vanuit een niet-probleemgebonden benadering. HvhK bezitten heel wat methodieken om gezinnen op een laagdrempelige manier te bereiken, via een variëteit aan kanalen zoals brugfiguren, vrijwilligers, allerlei activiteiten, cultuursensitieve zorg, diversiteit in personeel… Een veel gehoorde zorg bij partners in een HvhK is dat de problematiek bij gezinnen waarmee ze geconfronteerd worden, steeds zwaarder en complexer wordt. Het gaat hier over de 'Brede Instap'-partners, maar evengoed ruimer dan dat (kinderopvang, opvoedingswinkels, …). De schakelfunctie naar jeugdhulp kunnen vertolken, is dan cruciaal. Zodat gezinnen zo tijdig mogelijk hulp krijgen. Zodat gezinnen ook de gepaste hulp krijgen, immers is er bij complexe problemen bijkomend nood aan het inzetten van specialistische kennis. Zodat de basiswerking haar universele brede werking kan blijven realiseren.

Vanuit jeugdhulp is het eveneens belangrijk dat de expertise van de partners in een HvhK kan worden ingezet. Het zijn samenwerkingsverbanden van basisvoorzieningen, ze bevinden zich in de leefwereld van gezinnen. Door vanuit jeugdhulp in te zetten op een blijvende link met de basisondersteuning die door HvhK worden geboden, is er een sterk vergrote kans dat het afsluiten van jeugdhulp gemakkelijker kan gebeuren. Wil men binnen jeugdhulp werken aan een goede en tijdige instroom, een vlottere doorstroom en een geruststellende uitstroom dan0 is samenwerking met HvhK cruciaal.

De bedoeling is niet dat kinderen, jongeren en gezinnen lineair worden overgedragen van de ene naar de andere, dat de jeugdhulp 'overneemt'. Het is wel de bedoeling dat wordt bekeken hoe het hulpaanbod een toegevoegde waarde kan bieden voor die gezinnen waar meer hulp nodig is. Het is werken vanuit een complementaire en gedeelde verantwoordelijkheid.

Dat dit alles tijd vraagt om te groeien, is evident. Dat niet iedereen in het Vlaamse landschap op deze link zit te wachten, is dat ook. Toch zijn we – samen met velen – overtuigd van de meerwaarde die het kan hebben om de link tussen HvhK en Integrale Jeugdhulp structureel uit te bouwen, terwijl er gelijktijdig dient bewaakt te worden dat de finaliteit van beide dient te blijven bestaan.

Reageer op dit artikel

6 + 2 =
Los deze simpele mathematische vraag op en geef het resultaat in. Bijvoorbeeld voor 1+3, vul je 4 in.