Coronatalk #4

Heropstart najaar in ‘het nieuwe normaal’ – 21 augustus 2020

Eind juli werd een overzicht bezorgd van de nieuwe maatregelen, met pandemiescenario’s voor de Huizen van het Kind en de aanbodsvormen (aanpak volgens toepasselijke kleurcode). We overlopen de kleurcodes (geel-oranje-rood). Momenteel gaan we uit van aanpak geel, tenzij lokaal anders bepaald.

https://www.kindengezin.be/img/aanpak-stijgend-aantal-besmettingen-hvk-en-aanbodsvormen.pdf

Aanpassingen qua aanpak naar code oranje is een samenspel tussen gouverneur en lokaal bestuur. Het agentschap wordt op de hoogte gebracht door de gouverneur. Oranje kan dus lokaal zijn.

We ontvingen vragen die we opdelen:

 • Vragen i.v.m. (heropstart) werkingen en nodige maatregelen. Wat kan en wat niet?

 • Vragen i.v.m. erkennings- en subsidievoorwaarden, financiering

Voor de eerste categorie doen we beroep op de expertise en ervaringen van onze artsen.

Vragen i.v.m. (heropstart) werkingen en nodige maatregelen

Basisprincipes bij fysieke dienstverlening – steeds toe te passen

 • Een goede handhygiëne

 • Bewaren van sociale afstand 1,5 meter

 • Fysieke dienstverlening in de buitenlucht geniet de voorkeur. Regelmatige ventilatie van binnenruimten.

 • Dragen van mondmasker (va. 12j) bij nauwer contact

 • Regelmatig poetsen, waaronder zeker de high touch surfaces (tafels, deurklinken, stoelleuningen, bedieningsknoppen,…)

Groepsgrootte – mengen van bubbels?

Met hoeveel mogen we samen komen voor groepswerkingen? Onder welke voorwaarden? Wie? Binnen/buiten?

 • We merken verschillen in groepen waar fysieke interactie belangrijk is (bv S&O, peuterspeelpunten,..) en waar dit minder belangrijk is (infomomenten, lezingen, sommige workshops,…). 

 • We volgen principe (recent gewijzigd volgens NVR 20/08): binnen: 200 - buiten: 400. Dit is een uiterst maximum, beperkt aan voorwaarden, iedereen inbegrepen (begeleiders, volwassen, kinderen, baby’s…) 

 • Voorwaarden:

  • Basisprincipes!

  • Belang van het blijven scheiden van bubbels binnen 1 ruimte. Afhankelijk van de beschikbare ruimte (grootte, indeling, invulling) kunnen meerdere bubbels toegelaten worden.

   • Kleine ruimten, 1 bubbel per keer.

   • Grote(re) ruimten, kunnen meerdere bubbels gescheiden zijn. -> opgelet, materiaal ook gescheiden houden

  • Ruimte/locatie: we kijken niet naar aantal m², wel zelf inschatting maken obv beschikbare ruimte.

  • Aangewezen om een plek te voorzien bij het binnenkomen en buitengaan van een ruimte voor handhygiëne (handen ontsmetten, wassen,…)

Mengen van bubbels /leeftijden, combineren van activiteiten

Mogen we kinderen samen spelen? Met ouders samen in een afzonderlijk lokaal of met bijvoorbeeld glazen wand? We willen tegemoet komen aan een zeer grote nood van gezinnen…

 • Jonge kinderen (grens tot 6 j. opgetrokken) samen laten spelen is oké. Dat is ook de reden dat onderwijs kan herstarten. Het geeft voornamelijk risico wanneer je volwassenen en kinderen samenbrengt.

 • Situatie met ouders in aparte ruimte (of achter glazen wand) en kinderen samen is oké. De volwassenen mag je dan enkel met hun eigen kinderen in contact brengen.

 • Vooral vanaf 6 j. wordt het strenger. Als je achteraf hoort dat een kind (+6 j) of volwassene besmet lijkt te zijn, dan zijn de genomen maatregelen heel belangrijk. Voldoende maatregelen -> laagrisico contact. Onvoldoende maatregelen -> hoogrisico contact -> hele groep in quarantaine

Bijvoorbeeld Moeder-Taal project; kinderen (baby’s en peuters) spelen samen, mama’s volgen samen les. Er zijn vrijwilligers die voor de kinderen zorgen terwijl de mama’s les volgen. Er is dus onvermijdelijk fysiek contact tussen vrijwilliger en kind. Kan dit? Op welke manier? Ter info: er zijn een aantal vrijwilligers die ‘terugkomen’ maar het is geen vaste vrijwilliger per gezin.

 • Dit kunnen we niet volledig vergelijken met richtlijnen kinderopvang. (KO: vaste groep, vaste contacten, zelfde begeleider(s). Daar hoeven begeleiders geen mondmasker te dragen i.f.v. ontwikkeling jonge kinderen).

 • Wissels (van vrijwilligers) zouden vermeden moeten worden. Indien niet mogelijk, zeker mondmasker en handhygiene aangewezen.

 • Best, mama’s met eigen kinderen in bubbel laten, afstand met andere bubbels. Is dat niet mogelijk, dan zeker mondmasker.

Wij organiseren activiteiten met ouders en kinderen (vooral 6-12j, maar ook af en toe eentje ouder of jonger); we doen er zo veel als mogelijk aan om afstand te houden, maar lukt niet altijd; is het dan af te raden om dit nog te doen of zijn maatregelen als maskers en handhygiëne dan voldoende? (afstand houden lukt niet altijd 100% in praktijk).

 • Het is aangewezen dat iedereen (+12j) een mondmasker draagt. Het dragen van een maskers zal het risico sterk reduceren. De activiteit moet dus niet stopgezet, maar wel echt letten op het voorzien en naleven van alle maatregelen. 

 • Het is ook belangrijk om mensen te informeren waarom je de afstand moet bewaren.

Binnen het Inloopteam werken wij normaal met groepen van 10 tot 15 mama's met kinderen. In de huidige ruimtes is dit helemaal niet mogelijk en zouden we deze groepen moeten herleiden tot een 4-tal deelnemers met kinderen. Persoonlijk vind ik het heel moeilijk om te moeten kiezen wie dan wel of niet naar de groep mag komen.

 • Er zijn geen reacties. De suggestie wordt gedaan deze vraag op basecamp HvhK te stellen om zo de ervaringen van anderen hierin te horen.

 • We organiseren een project waarbij kinderen +6j. samenkomen. Dit zijn kinderen vanuit verschillende scholen. Kan dit?

 • Dit lijkt om een omschrijving van het samenbrengen van een klas ? (6-12j). Naar analogie kan dit dus ook. De persoon die de activiteit begeleidt, moet wel afstand houden (mondmasker dragen indien afstand niet verzekerd is)

(Vraag na Coronatalks) In de zomer was de boodschap dat gezinnen de keuze moesten maken: deelnemen aan een groepssamenkomst of naar de opvang gaan. Dit omwille van ‘de bubbel van 50’ binnen opvang en andere jeugdwerkingen. Geldt dit nog steeds of is dat opgeheven? Versta ik het met andere woorden goed dat ouders met hun kinderen naar groepssamenkomsten/groepstrainingen kunnen komen in combinatie met opvang/school/vrijetijdsactiviteiten?

 • Het is goed te begrijpen dat gezinnen het erg vervelend vinden dat gevraagd werd om te kiezen voor ofwel kinderopvang ofwel deelnemen aan groepsbijeenkomsten. 
 • Nu kinderen ook weer naar school gaan en dus in een bijkomende bubbel van de klas of van de speelplaats komen, is de kans weer aanzienlijk groter geworden om virus op te lopen omdat ze in verschillende bubbels komen. 
 • De drie belangrijkste vaststellingen momenteel zijn:

1. volwassenen lijken nog steeds meer besmettelijk naar kinderen toe dan kleine kinderen naar volwassenen
2. maatregelen zoals afstand bewaren, contactduur beperken, goede ventilatie, masker dragen, beperken in belangrijke mate de virusoverdracht
3. we zien op veel plaatsen in België het aantal COVID gevallen weer sterk toenemen sinds de scholen weer open gaan én meer ouders hun reguliere werk en verplaatsingen hervatten.

 • Het blijft belangrijk om te trachten de uitwisseling van kinderen en personen tussen bubbels zoveel mogelijk te vermijden. Indien het toch onvermijdelijk is, dan trachten in die nieuwe bubbel de contacten zo te organiseren dat het risico op virusoverdracht zo laag mogelijk blijft. Zoals in scholen bijvoorbeeld afgesproken werd om grotere afstand te bewaren in klassen, maskers voor leerkracht en oudere kinderen, goed ventileren. Wat ook belangrijk blijft is dat men groepsbijeenkomsten of groepstrainingen zo organiseert dat de onderlinge afstand tussen personen die niet tot dezelfde bubbel horen, zo groot mogelijk blijft. Waar dit niet mogelijk is, of zelfs wanneer de kans groot is dat de regels van 1,5 meter niet gehandhaafd zullen worden, het dragen van masker extra benadrukken.

  • DUS: Liever enkel in die bubbels komen waarvan de ouders vinden dat ze prioritair zijn voor hen en hun kinderen en het vertoeven in meerdere bubbels in de week zoveel mogelijk beperken.

 • School en opvang is OK indien kinderen ook naar de opvang gaan. Groepstrainingen en school indien ze niet naar de opvang gaan. En school, én opvang, én groepstrainingen, én vrijetijdsactiviteiten vormen dus een uitdaging, maar niet definitief uitgesloten.

 • Neemt men toch deel aan groepswerkingen, vrijeteijdsactiviteiten in gesloten omgevingen, dan de afstanden daarin zo groot mogelijk houden (altijd 1,5 m bewaren tussen leden van verschillende familiebubbels)
 • Als men toch in meerdere bubbels aanwezig is geweest, dan zal de impact bij een positief geval veel groter zijn en verhoogt het risico dat een veel groter aantal personen in quarantaine moeten gaan en getest worden, wat een grotere impact heeft op schoolverlet en werkverlet.

Catering

Mogen we iets aanbieden om te drinken/eten? Als het straks frisser wordt zal een kop koffie/thee welkom zijn.

 • We kijken naar wat mogelijk is in de horeca. Het is toegelaten om drank/versnapering aan te bieden. Het is dan best 1 persoon die ermee rondgaat en bedient, strikte hygiënemaatregelen volgt en mondmasker aan heeft.

 • ‘cateringverantwoordelijke’ als nieuwe rol

Contacttracing

Wat moeten EN mogen we van de mensen die mee doen aan een activiteiten vragen? Naam? Telefoonnr? 

 • Minimum een naam en telefoonnummer. Handig om ook de tijd te noteren.

 • Als blijkt dat iemand die aanwezig was positief wordt getest dan moet iedereen die binnen hetzelfde tijdsslot aanwezig was gecontacteerd worden.

Gaat het dan over alle contacten of enkel hoogrisico contacten?

 • Best alle contacten vanaf 15 minuten (dus niet iemand die 2 minuten aan de balie passeert).

Hygiëne/ontsmetten/reinigen van materiaal

Hoe zit het met uitleendienst spelotheek en ontsmetten/reinigen van materiaal?

 • Reinigen met water en zeep geniet de voorkeur. Zo worden mogelijke virusdeeltjes ‘weggewassen’. Dit kan worden toegepast voor alles wat goed gereinigd kan worden (glad materiaal). (Naar analogie met de handhygiëne: je handen wassen/reinigen met water en zeep is effectiever en geniet de voorkeur bovenop ontsmetten.)

 • Als reinigen niet goed lukt, bijvoorbeeld omwille van de structuur van het product (bv. een stoffen speeltje), dient het ontsmet te worden.

 • Reinigen + ontsmetten is overdreven, het heeft weinig zin om iets dat gereinigd is ook nog eens te ontsmetten (zo ook de handen).

 • Wanneer materiaal niet (goed) gereinigd of ontsmet kan worden (bv. kartonnen speelgoed of spelletjes met heel veel stukjes) laat je dit na gebruik zo lang mogelijk rusten (min. 24u). Het is aangetoond dat er wel nog virusdeeltjes aanwezig kunnen zijn op het materiaal, maar de effectieve besmetting naar mensen is niet aangetoond/onduidelijk. In vorige communicatie spraken we over 72u, maar in sé kunnen we daar geen absolute uitspraak over doen. 24u is het minimum, maar uiteraard, hoe langer materiaal ‘in quarantaine’ hoe beter, hoe minder risico.

Conclusie

 • Traditionele S&O blijven moeilijk. We moeten zoeken naar alternatieve, wel veilige manier om mensen in contact te brengen.
 • We moeten alle moeite doen om bubbels niet te vermengen en uitwisseling van materiaal te vermijden.

 • Spelactiviteiten waar je de mensen dicht bij elkaar brengt zijn zeker niet aangewezen.

Vragen ivm erkennings- en subsidievoorwaarden

Wat wordt er verwacht dit najaar om te blijven voldoen aan de erkenningsvoorwaarden voor subsidies? Kunnen er extra middelen worden overgedragen? We verwachten ook in het najaar een zeer beperkte opkomst.

 • Het is evident dat we op een andere manier zullen kijken naar de rapportages (erkennings- en subsidievoorwaarden) voor coronawerkjaar 2020. Daar is geen ongerustheid over nodig.

 • De uitdaging is om met zen allen te zoeken hoe we zo goed als mogelijk gezinnen en kinderen kunnen blijven ondersteunen. Waar de gekende werkingen niet mogelijk zijn, moeten we blijven zoeken naar alternatieve, veilige manier om dit te realiseren.

In mijn werkingsgebied zijn er meerdere huizen die subsidie zullen overhouden. Mag er door de coronasituatie meer dan 20% overgeheveld worden?

 • Neen, in de regelgeving staat max. 20%.

 • Maar, er zijn heel veel noden nu bij de gezinnen. De werkingssubsidie die we geven is al heel vrij, er kunnen verschillende zaken mee gedaan worden. Er kan lokaal een strategie gevonden worden om die middelen zo zinvol mogelijk in te zetten, zeker bij die gezinnen die de meeste nood hebben.

Varia: Belangrijk signaal

De rek van medewerkers, de motivatie is op. Er heerst ontmoediging in het team. De scholen starten op, de kinderopvang start op, sport herneemt maar binnen het HvhK verliezen we onze ziel. We moeten van dag tot dag bekijken, medewerkers aan boord blijven houden. Er was een enorme motivatie in het begin maar nu raakt iedereen ontmoedigd. Gaan we als geïntegreerde dienstverlening overleven? Onze belangrijkste kerntaken kunnen we niet herstarten op de gewenste manier.

Dit signaal is zeer herkenbaar en krijgt veel bijval van andere deelnemers.

 • De ouders zijn echt wel vragende partij om te mogen komen. Dat maakt het moeilijk en zorgt ervoor dat je toch zover mogelijk gaat om iets te organiseren.

 • Vooral ook het steeds aanpassen aan de andere regelgeving (vb. onderwijs) en flexibel zijn vraagt veel. We vrezen voor het najaar.

 • Hier vooral last - als kleiner Huis - om de 'schwung' in ons samenwerkingsverband te houden. Iedere partner plooit terug op zichzelf en op zijn kerntaken. Als je het als huis dan vooral moet hebben van de samenwerking en de partners zit je al snel op het tandvlees.

 • Bij ons is het zo dat ouders meestal ook bang zijn te komen, bang om nog buiten school, opvang, werk, nog eens extra samen te komen.

Welke acties kunnen we hiertoe ondernemen om aan deze signalen tegemoet te komen? Het samenwerkingsverband als dusdanig wordt sterk gehypothekeerd.

 • Eens nadenken om samen te zitten met de mensen die hetzelfde werk doen, ideeën  opdoen, ventileren, weer goesting krijgen.

 • Els HvhK initiatief nemen om i.s.m. het lokaal bestuur (sport/cultuur/…) outreachend te werken – een openlucht activiteit?

 • Er wordt met EXPOO bekeken om een (online) bijeenkomst te faciliteren volgens aanbodsvormen/werkingen. We brengen jullie daarvan op de hoogte.

corona