Beroepsgeheim en deontologie binnen een Huis van het Kind

Bij de samenwerking in het ondersteunen van gezinnen rijzen er ongetwijfeld vragen rond het delen van cliëntgegevens. Welke informatie kunnen partners in het Huis van het Kind met elkaar delen? Welke regels zijn hierbij van toepassing? Waar vinden we informatie hierover? Enz. Aan deze overlegtafel brengen we de belangrijkste elementen voor een deontologisch kader aan en horen we wie hiermee al aan de slag gaat binnen een Huis van het Kind.

 

Opwarmen met stellingen

Als opwarmer wordt gestart met een aantal stellingen. Stellingen die gebaseerd zijn op het gesprek dat hier rond was ontstaan tijdens het lerend netwerk in Limburg.
De stellingen hangen aan een waslijn. Deelnemers nemen een stelling en gaan links of rechts staan al naargelang ze het eens of oneens zijn met de stelling.

Stelling
Wanneer we een problematische situatie detecteren en hierover in gesprek willen gaan met andere organisaties, vragen we hiervoor toestemming van de ouders. Als ze niet akkoord gaan, dan is dat zo. We delen de info dan niet, en laten het verder  - hoe jammer ook -  voor wat het is: we kunnen niets meer doen.

Stelling
Als een andere organisatie, bijvoorbeeld politie, mij om informatie vraagt, dan hebben zij het recht om deze informatie te ontvangen.

Stelling
Binnen ons Huis van het Kind werken verschillende diensten samen. Komt een gezin met een probleem bij een van onze diensten, dan gaan we samen met de andere diensten aan de slag. Ons motto: “1 gezin – 1 plan”.

Stelling
Mijn organisatie is een partner binnen het Huis van het Kind. We hebben al nagedacht over een deontologische code, maar: elke keer weer botsen we erop dat een deontologische code de toegankelijkheid van onze dienstverlening moeilijker maakt. Het uitwerken van zo’n deontologische code verschuift daardoor altijd maar weer naar achter.

Stelling
Binnen mijn eigen organisatie, als onderdeeltje van het Huis van het Kind, is er een grote openheid om binnen het team casussen te bespreken. Dit wordt ook gedragen doordat er specifieke ruimte in onze werking voor voorzien wordt.

Stelling
Binnen het Huis van het Kind wisselen we  - rekening houdend met de regelgeving -  informatie uit. Om zo volledig mogelijk te zijn, stellen we daarbij alle informatie ter beschikking. Misschien is niet alle informatie voor onze partners even relevant, mogelijk wordt het dat wel in de toekomst.

 

Praktijk voorbeelden

Hasselt: door Johan Neijens van CAW Hasselt (zie presentatie + Deontologische code HVK Hasselt).

Er zijn nog niet zoveel HVK die al een deontologische code (DC) hebben. Velen zijn er wel rond bezig. Veel nood aan houvast bij de partners van HVK.
Vraag: Met hoeveel diensten is deze DC gemaakt in Hasselt? Gemaakt door een werkgroepje van 5 personen. Teruggekoppeld aan stuurgroep en aftoetsing aan de algemene vergadering. Het was een proces met een 4-tal denksessies met terugkoppelingen aan stuurgroep. 
Nu is het belangrijk op deze DC actief te krijgen. Eventueel een vorming? Hoe DC implementeren bij alle partners? Hoe gaan we dit aanpakken? Engagementsverklaring.
Bedoeling is ook om het toe te lichten aan cliënten.
Wie zat in werkgroep? Idealiter wordt de DC met gebruikers zélf opgesteld maar dit was niet realiseerbaar. 
Vanaf moment dat cliënten in een traject komen bestaan er specifieke regels rond deontologie en privacy.
Zwijgen als het nodig is en praten als het nodig is.
Vanuit KO terughoudend om deze te betrekken omdat zij geen beroepsgeheim hebben. Er wordt vaak niet gedeeld daarom aan KO.
Belangrijk: Delen van deskundigheid ipv delen v info.
Mensen die zélf niet  de stap zetten zijn vaak de moeilijkste situaties. Zij krijgen hun vraag vaak niet geformuleerd en zien niet in dat er een vraag is. Kunnen motivator, stimulator, toeleider naar de juiste partner gebruiken.

 

Geraardsbergen door Ann DeCoster (zie presentatie)

Vraag: Wie brengt de gezinnen aan? RTL van Kind en Gezin
Kan er info gedeeld worden met een Taalcoach van OCMW? Waarschijnlijk niet…welke opdracht heeft zij? Zij is waarschijnlijk niet gebonden door beroepsgeheim. Soms hebben die mensen ook wel nood aan ventileren en terugkoppeling.
In Genk ook zo een vb. Was waardevol om expertise te delen. Gezinsbegeleider van CAW en CGG die in HVK Genk een taak kreeg.
Waar wordt info bewaard? Voorlopig op een basic word document.

 

Afsluitend 4 kerngedachten:

  • Cliënt aan het stuur à krachtgericht
  • Deontologie ≠ stuk papier, enkele afspraken. Maar moet gedragen zijn binnen de cultuur.
  • Deskundigheid delen kan altijd
  • Beeldvorming rond HVK blijft belangrijk