Je samenwerkingsverband, Huis van het Kind structureren

Een samenwerkingsverband Huis van het Kind organiseren is zoeken naar een geschikte structuur voor jouw context.

In het organogram of manier waarop het samenwerkingsverband gestructureerd is zien we doorgaans volgende elementen terugkomen:

 • Algemene vergadering
 • Netwerkgroep
 • Stuurgroep
 • Werkgroepen

De samenstelling, rol en bevoegdheid, invulling, werking… is verschillend naargelang de situatie.

Enkele voorbeelden

 • Getrapte netwerkstructuur in Leuven
organogram

 

 

 • Organogram Poperinge - Vleteren ( december 2019)
organogram

Toelichting

 • Algemene vergadering en Raad van Bestuur
  Deze organen zijn verplicht als het samenwerkingsverband een vzw is. Een algemene vergadering komt minimaal 1x per jaar samen. De invulling van de opdracht van de Algemene Vergadering en Raad van Bestuur kan verschillen.  Soms is deze sterk uitgebouwd en vergelijkbaar met een netwerkgroep (zie verder). Op andere plaatsen is dit minder en ligt de focus bij de werkgroepen.
   
 • Netwerkgroep
  Veel Huizen van het Kind brengen een paar keer per jaar al wie betrokken is bij opvoedings- en gezinsondersteuning (lokaal sociaal beleid) samen in een netwerkgroep. De agenda en aanpak van zo’n groepsbijeenkomst is in handen van de coördinator en stuurgroep.Voorbeelden van onderwerpen die aanbod komen in zo’n netwerkgroep
  • Uitgebreide voorstelling van deelnemende organisaties
  • Roadmapplanning
  • Visie opbouw rond een thema
  • Bijleermoment rond een thema met een externe spreker
  • ...
   In een aantal Huizen worden een aantal netwerkmomenten ’s avonds georganiseerd, om zoveel mogelijk ouders te kunnen betrekken. 
 • Stuurgroep
  De stuurgroep onder voorzitterschap van de coördinator is een draaischijf voor de werking.  De stuurgroep bewaakt de missie en visie, ziet toe op de toepassing van de werkingsprincipes, bewaakt de voortgang van de werkgroepen, richt nieuwe werkgroepen op als de doelstellingen van het HvK daarom vragen, kijkt ook of de samenstelling van deze werkgroepen de meeste garantie beidt op kwaliteitsvol werken,enz. De stuurgroep kan samengesteld zijn uit de trekkers van werkgroepen. Het gaat vaak om leden die zich willen engageren voor het meedenken over de hele breedte van het Huis van het Kind. Kernwoorden zijn: organisatie-overstijgend; lange-termijn perspectief en helikopterzicht. De frequentie van bijeenkomst is doorgaans om de twee of drie maanden. Er is een gradatie in beslissingsbevoegdheid. Vaak doet de stuurgroep voorstellen ( bijv. over aanwending subsidies of over toetreding van partners) en worden deze bekrachtigd door het lokaal bestuur of andere organen.
  TIP: zorg voor een duidelijk mandaat
   
 • Werkgroepen
  Vaak hebben Huizen van het Kind één of meerdere werkgroepen die zich buigen over een levensdomein, werkingsprincipe, leeftijdscategorie, aanbodsvorm,…Deze werkgroepen zorgen voor concrete uitwerking van de doelstellingen van het Huis van het Kind. Werkgroepen kunnen van bepaalde duur zijn ( bijv. een groep die de fysieke opening Huis van het Kind voorbereid) of eerder van onbepaalde duur ( bijv. aanbond ontmoeting) Vaak is het Huis van het Kind initiatiefnemer van een werkgroep. Daarnaast kan een coördinator of partner namens het Huis van het Kind ook deelnemen aan andere lokale werkgroepen ( bijv. perinataal netwerk). Hier neemt het Huis van het Kind een kruispunt of knooppuntfunctie in en neemt als het ware het ambassadeurschap op voor alle gezinnen van de gemeente.
  Ook over inpassing van bestaande organen in het HvK wordt nagedacht. Wat is de positie van het Lokaal Overleg Kinderopvang (of de jeugdraad of het scholenoverleg …) nu er een HvK is ? Al die thema’s hebben immers een duidelijke inhoudelijke link met het HvK. Soms wordt lokaal het bord van lokale overleggen over deze thema’s helemaal schoongeveegd om in de schoot van het HvK een nieuwe structuur uit te tekenen, soms worden de bestaande overleggen allemaal ondergebracht als werkgroepen in het HvK, …