Gebruikersparticipatie

Hier vind je een overzicht van manieren waar mee gewerkt wordt om gebruikersparticipatie vorm te geven:

  • Focusgroepen: dit wordt af en toe eens gebruikt maar vooral naar aanleiding van een bepaald project. Er is weinig ervaring met focusgroepen voor het Huis als geheel.
  • Medewerkers en stageaires gaan een gesprekje aan met ouders in het Huis en stellen vragen over kennis, gebruik en tevredenheid van de diensten van het Huis
  • Gesprek met armoedevereniging. Een vrijwilliger uit deze vereniging doet een dag in de week mee het onthaal en bespreekt vandaaruit de ervaren drempels.
  • Vrijwillig meewerken in activiteiten van het Huis
  • Ingaan op signalen en daarrond aanbod voorzien
  • Initiatieven van ouders ondersteunen door ruimte aan te bieden
  • Behoefte onderzoek doen
  • Popuphuis - standje voorzien op wijkfeesten, beurzen...
  • Aanbod via foto's voorstellen en laten stickeren
  • Organiseren van een kotla, een wijkdebat, ouderpanel, toekomstambassadeurs, ..